logo image
  En smerte som deles, taper sin kraft
Clustercompagniet, velkommen til oss!
Nasjonalt Kompetansesenter for hodepine

Nasjonalt Kompetansesenter for Hodepine ved St. Olavs Hospital i Trondheim ligger i tilknytning til Avdeling for nevrologi og klinisk nevrofysiologi, og senteret har også tilknytning til Institutt for nevromedisin ved NTNU.

Målsetninger
er å fremme en vitenskapsbasert forståelse av fenomenet hodepine og arbeide for at en rasjonell utredning og behandling når ut til flest mulig pasienter.
Forskning:
Senteret driver utstrakt forskning på hodepinens utbredelse og konsekvenser, og på årsaker, mekanismer, diagnostikk, behandling og forebygging av hodepine. Medisinsk og organisering av tjenester for hodepinepasienter

Kompetanseutbredelse:
Senteret skal utarbeide retningslinjer for utredning og behandling.
Drive kurs, skolering og opplæring av helsepersonell samt ivaretakelse, oppbygning og formidling av kompetanse

Registre: 
Senteret skal opparbeide forskningsregiter med kliniske opplysninger og blodprøver (biobank) for genetiske studier av hodepine

Ekspertinstans/Rådgiving:  
Senteret skal være ekspertinstans overfor helsemyndighetene, sykehus og rettsapparatet

Pasientbehandling:  i følge forskriftene skal kompetansesentra ikke drive pasientbehandling. Det er imidlertid naturlig at de som arbeider ved kompetansesentra kan ha pasienter gjennom samarbeidsavtaler med kliniske avdelinger. Ved kompetansesenteret for hodepine vil derfor legene behandle pasienter på nevrologisk poliklinikk/avdeling i den grad de har mulighet til det. Senteret eller avdelingen har ikke mulighet og ingen plikt til å ta imot pasienter fra hele landet.

Faglig utvikling

Senteret har ansvar for å følge den internasjonale vitenskaplige utviklingen innen hodepine, være oppdatert på vitenskapelige dokumentert  behandling for ulike hodepineformer, Etablere og ta i bruk ny behandling som representerer framskritt, og sette i gang egen forskning for å komme fram til best mulige diagnostikk og behandling av hodepine.


I følge NOU-rapport er kompetansesentra tillagt følgende oppgaver:
  • følge nasjonal og internasjonal utvikling innen fagfeltet
  • etablere nødvendige nasjonale faglige standard
  • drive forsknings- og utviklingsarbeid innen fagfelte
  • sikre nasjonal kompetansebygging og spredning av kompetanse
  •  rådgivning og faglig støtte til andre sykehus
  • delta i undervisning, både i grunnutdanning, videreutdanning og evt. etterutdanning
  • bidra til fagligstøtte til forskningsaktivitet ved andre sykehus
  • være rådgivende instans      
 
Tilsatte:
Professor dr. med. Lars Jacob Stovner     (leder)
1. amanuensis dr. med. Knut Hagen
Forskningsassistent/sykepleier Gøril Gravdahl

Graphic courtesy of Gary Carlson. 
Copyright 2002 - 2005